ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. -12.00 น.

ณ ห้องประชุมจันผา  อาคารเอนกประสงค์

หมายเหตุ นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วย ชุดนักเรียน นักศึกษา และนำปากกามาด้วย