วิธีสร้าง bootable client image.

ขั้นตอนนี้เราต้องติดตั้ง window เป็นแบบ Single Partition

1)   ปรับตั้งไบออสให้คอมพิวเตอร์บูทด้วย HDD . หากเมนท์บอร์ดต่างรุ่นกันอาจมีความแตกต่างจากภาพ

หมายเหตุ ก่อนทำการติดตั้ง Window ให้ทำการปรับตั้ง Bios  BootMode เป็น Legacy (หรือ Legacy+UEFI) mode และไม่เลือกเป็น  UEFI boot mode (Figure 1).

001

รูปที่ 1

2)    ทำการ format C: เป็นแบบ NTFS and default cluster size.
หมายเหตุ   เมื่อเราติดตั้ง Windows 7 หรือWindows 10with DVD,  เป็นการติดตั้งแบบ Single Partition

3)    Install the client OS system. CCBoot client supports Windows XP, Windows 2003, Vista, and Windows 7, Windows 2008 and Windows 8, Windows 10 All Builds. Both 32-bit and 64-bit are supported.

4)    Install the latest patches of Windows as well as the service packs if available. (DO NOT skip this step)

5)    Install the motherboard chipset drivers and NIC driver. With only chipset and NIC driver installed the image will be compatible with most specifications. If you install all device drivers, the image may have graphics and other driver conflict with different specifications. We can install other device drivers once the client has successfully booted and is placed in super client mode.

6)    Open the local area connection network properties (Figure 1-1).

002

Figure 1-1

7) Click "Properties". Please uninstall "QoS Packet Scheduler" (Figure 1-2).

002

Figure 1-2

8) Select "Internet Protocol (TCP/IP)" and click "Properties".

9) Select "Use the following IP address" and "Use the following DNS server addresses", then set the IP address, gateway address and the DNS address for the client. After that, click "OK" to save (Figure 1-3).

003

Figure 1-3

10)   Once this is done, download the latest version of  CCBoot installation package from our website. Launch setup package and and keep pressing the next button to the end. Then launch CCBoot client and you will see the main interface as below (Figure 1-4).

Note:If you have multiple NICs, refer Create Client Image with Dual NICs or disable the other NIC in Device Manager before installing CCBoot Client, and then upload the image. 

004

Figure 1-4

11)    Press the "Install Client" button. After finished, it will require reboot system. Reboot the client PC.

12)    Now go to the client PC, launch CCBootClient application again, click "NIC PnP" button (see Figure 1-5). (This step is optional)

005

Figure 1-5

13)    On the "CCBoot PnP" dialog box, click "Install Known NIC" button, you will get a NIC driver list. Please check "Select All", click "OK" to install (Figure 1-7). (This step is optional)

006

Figure 1-6

14)    Input the server IP address in "Server IP address", it should be the IP address of the CCBoot server has been located. Enter the size of the image you want to make for the boot image. Input the image file name as you wish in the "Image File Name". Press the "Upload Image" button to upload the image to the CCBoot server (Figure 1-8). 

Note: The image should have the extension ".vhd", do not use any other formats.

Note: The name of the image file should not include any space in them. Eg. Windows 7.vhd - is incorrect, it should be Windows7.vhd.

 007

Figure 1-7

If the client OS is Windows 10 (Refer Upload Windows 10 Image):

Note: For Windows 10 image Upload, Please make sure that sharing is working between client and server. To fix any sharing isuse refer this wiki.

15)   Open CCBoot Client UI, enter the "Server IP Address" and the "Image File Name" then press "ALT" key on the keyboard and click the "Upload Image: button (Figure 1-8).

008
Figure 1-8


16)   It will ask you to enter the admin password, enter the password and click "OK" (Figure 2).

009
Figure 1-9

17)  Now the image will start to upload in the background. Once done, a prompt will open with text "OK".

 010

If the client OS is Windows XP, Windows7, Windows 8, Windows 8.1:

18)  When you click "Upload Image", a dialog box will open, it will ask for CCBoot Admin password, enter it then click the "YES" button. CCBoot will create a boot image in the image disk drive on the server.

Refer "Set Admin Password" to set CCBoot admin password beforehand.

Notes: 

 If the client OS system is Windows XP, it will pop up dialog box "Upload Pagefile.sys?". Click the "NO" button to prevent C:\pagefile.sys being uploaded to the server.

If you have not set image disk in the CCBoot Server then the image will be uploaded to C: by default.

 

19)    The image uploading will start, please wait until the upload is completed, and shutdown the client after the image is uploaded. 

Note: When you uninstall CCBoot from client after uploading new version of CCBoot will restore all the services change done for optimizing the client windows.

This will make the windows be changed back to default settings and you can use it for making new images in future

 

: When you uninstall CCBoot from client after uploading new version of CCBoot will restore all the services change done for optimizing the client windows.

This will make the windows be changed back to default settings and you can use it for making new images in future