จำนวนนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้น/ห้อง  ชาย  หญิง  รวม
ปวช.1/1  41  4  45
ปวช.1/2  40  6  46
ปวช.2/1  30  4  34
ปวช.2/2  28  0  28
ปวช.3/1  28 1 29
ปวช.3/2  29  0  29
ปวส.1/1   36  0  36
ปวส.1/2 (ม.6)  27 1 28
ปวส.1/3(ทวิภาคี)  1  10
ปวส.2/1   28  1  29
ปวส.2/2 (ม.6)  17  0  17
ปวส.2/3(ทวิภาคี) 14  0  14
รวมทั้งสิ้น  327  18  345